Obchodní podmínky a návštěvní řád

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek od NA ROHU U NÁS, d. s., dále jen „NRUN“. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s návštěvním řádem a přistupuje na následující obchodní podmínky.
Provozovatel:
NA ROHU U NÁS, d. s.
IČO: 07876408
Stradonická 37
267 05 Nižbor
Česká republika
Čl.1. Kontakty
1.1. POKLADNA
Předprodej: pokladna se otvírá vždy hodinu před začátkem každého představení a je otevřena do začátku konání akce.
Čl.2. Prodej
2.1. PŘÍMÝ PRODEJ V POKLADNĚ DKH:
Předprodej: pokladna se otvírá vždy hodinu před začátkem každého představení a je otevřena do začátku konání akce.
UPOZORNĚNÍ:
NRUN bezvýhradně dodržuje ustanovení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.
2.2. ON-LINE VSTUPENKY (e-vstupenky)
Postup získání on-line vstupenky je uveden na webových stránkách NRUN:
Vstupenky na představení lze on-line rezervovat a nakupovat nejpozději jednu hodinu před začátkem konání akce.

Nejsme plátci DPH, proto všechny uvedené ceny jsou konečné.

2.3. REZERVACE
Vstupenky zarezervované on-line je třeba vyzvednout a zaplatit v na adrese spolku (není možno použít platební kartu) do pěti dnů od rezervování, jinak je rezervace zrušena.
Čl. 3.
3. 1. Divák si bezprostředně při zakoupení vstupenky překontroluje správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zakoupené vstupenky z důvodu možného zneužití se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
3.2. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence včetně odstranění kontrolního kupónu činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenek je trestné.
Čl. 4. Další podmínky
4. 1.  Do vestibulu a hlediště je bezbariérový přístup.
Na jedno představení je možnost umístit jen 1 vozík. Rezervaci je třeba hlásit předem. Případná úprava počtu vozíků je možná po konzultaci s vedením spolku.
Čl. 5. Změna programu vyhrazena
5.1. Při změně představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Pokud divák již náhradní představení viděl a nenavštíví jej, může nevyužité vstupenky vrátit před začátkem zvoleného představení na jeho místě donání. Peníze za vstupenky zakoupené on-line na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí, pokud je prokázáno, že divák na představení nebyl.
5.2. Při zrušení představení lze stejným způsobem jako u změněného představení žádat o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. Tato žádost musí být zaslána elektronicky (e-mailem) na adresu vstupenky@narohuunas.cz nejpozději do 7 dnů od konání akce.
Čl. 6. Informace o ochraně osobních údajů
6.1. Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas tím, aby osobní údaje, které poskytl v souvislosti s provedením rezervace vstupenek nebo objednáním newsletteru na tomto webovém portálu, byly až do odvolání jeho souhlasu zpracovávány provozovatelem NA ROHU U NÁS, d. s., IČO 07876408, se sídlem Stradonická 37, 267 05 Nižbor, jakožto správcem těchto údajů, to za účelem statistického vyhodnocování návštěvníků akcí konaných NRUN a za účelem jejich marketingového využití.
Marketingovým využitím se rozumí zejména nabídka dalších představení NRUN a zasílání informací o novinkách souvisejících s tímto divadlem, a to po dobu neurčitou.
6.2. Zákazník, který poskytl správcům osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle ust. §§ 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6.3. Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat, a to na e-mailové adrese: info@narohuunas.cz
Čl. 7. Zvláštní ustanovení
7.1 NRUN si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.
7.2. Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, a to ani při on-line nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je poskytována v určeném termínu).
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 
 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasil s návštěvním řádem a obchodními podmínkami. Reklamace je možné uplatnit pouze před začátkem konané akce, či po předchozí e-mailové domluvě na vstupenky@narohuunas.cz
 2. Vstup a pobyt v místě akce je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů pořadatelne.
 3. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Do prostor akce vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, která nevyhoví předpisům, tj. návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným.
 6. Návštěvníci se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a není jim dovoleno vstupovat do prostorů vyhrazených technikům divadla, hercům a dalšího personálu.
 7. Každá osoba bez rozdílu věku vstupující na akci je povinna se prokázat platnou vstupenkou.
 8. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr.zák.“) nebo přestupku bude z prostor akce vyvedena a předána Policii ČR.
 9. Na požádání pověřené osoby je návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu divadla založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do divadla. V případě zakoupení vstupenky on-line je divák povinen si vstupenku vytisknout, také akceptujeme elektronickou podobu vstupenky v mobilním telefonu apod.
 10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v prostorách akce závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 11. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance spolku.
 12. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
Při představeních pro děti jsou první čtyři řady hlediště vyhrazeny pouze dětem bez dospělé osoby. Při malé návštěvnosti se diváci řídí pokyny hledištního personálu.
 1. Návštěva akcí NRUN je momentálně možná jen za dodržení níže uvedených organizačních podmínek:
  • na představení mohou být přítomny maximálně dvě osoby s omezenou schopností pohybu s použitím invalidního vozíku (možno upravit dle předchozí domluvy na emailové adrese vstupenky@narohuunas.cz)
  • osoba s omezenou schopností pohybu je povinna mít s sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu (vstup je možný pouze na mechanickém invalidním vozíku nikoliv elektrickém),
  • do prostor arkce může být umožněn přístup pouze předem nahlášené osobě s omezenou schopností pohybu a to za předpokladu, že se dostaví nejpozději 30 min před začátkem představení, kontaktuje pokladnu nebo hledištní personál
  • příchod do prostor akce je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor konání akce